Srbija zbog ruskog kredita može da plaća penale

Srbija zbog ruskog kredita može da plaća penale

Srp­ska stra­na prema ugo­vo­ru, po­sle 2017. go­di­ne upla­ću­je pro­vi­zi­ju od je­dan od­sto na ne­po­vu­če­na sred­stva ru­skoj strani.

Uko­li­ko do kra­ja 2017. go­di­ne, Sr­bi­ja ne po­vu­če svih 800 mi­li­o­na do­la­ra ru­skog kre­di­ta, po­re­ski ob­ve­zni­ci pla­ti­će pe­na­le zbog to­ga što na­ša ze­mlja ni­je bi­la u sta­nju da po­tro­ši no­vac ko­ji je po­zaj­mi­la.

Pre­ma ugo­vo­ru ko­ji su 11. ja­nu­a­ra 2013. pot­pi­sa­li ta­da­šnji srp­ski mi­ni­star fi­nan­si­ja Mla­đan Din­kić i nje­gov ru­ski ko­le­ga An­ton Ger­ma­no­vič Si­lu­a­nov, na iz­nos ne­po­vu­če­nih sred­sta­va pla­ća­ju se pe­na­li u iz­no­su od je­dan od­sto.

To je re­gu­li­sa­no čla­nom dva ovog ugo­vo­ra u ko­me se ne­dvo­smi­sle­no na­vo­di da „na­kon is­te­ka pe­ri­o­da ras­po­lo­ži­vo­sti kre­di­ta srp­ska stra­na u ro­ku od 30 ka­len­dar­skih da­na upla­ću­je ru­skoj stra­ni pro­vi­zi­ju za da­va­nje kre­di­ta u vi­si­ni od jed­nog pro­cen­ta iz­no­sa kre­di­ta ko­ji ne is­ko­ri­sti srp­ska stra­na”.

Pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, za­ključ­no sa po­sled­njim da­nom ju­na ove go­di­ne Sr­bi­ja je po­vu­kla tek 162,1 mi­li­on do­la­ra. „Po­li­ti­ka” je po­zi­va­ju­ći se na ne­zva­nič­ne iz­vo­re, ob­ja­vi­la da je do kra­ja ma­ja ove go­di­ne po­vu­če­no ukup­no 127 mi­li­o­na do­la­ra. To po­tvr­đu­je i me­seč­ni iz­ve­štaj Upra­ve za jav­ni dug, ko­ji je jav­no do­stu­pan do­ku­ment na saj­tu ove in­sti­tu­ci­je. To zna­či da je u pe­ri­o­du od kra­ja ma­ja do kra­ja ju­na, Sr­bi­ja po­vu­kla do­dat­nih 35 mi­li­o­na do­la­ra. U sva­kom slu­ča­ju, to je tek pe­ti­na ukup­no odo­bre­nog iz­no­sa kre­di­ta ko­ji su do­go­vo­ri­li biv­ši pred­sed­nik Bo­ris Ta­dić i nje­gov ru­ski ko­le­ga Dmi­trij Me­dve­dev još u ok­to­bru 2009. go­di­ne.

Izvor: Politika
Previous Vinjete za Mađarsku dostupne i u Srbiji
Next Cena srebra porasla 47 odsto od početka godine, - i tu nije kraj

You might also like

Makroekonomija

Direktorka MMF-a: Tramp će podstći ekonomsko bogatstvo SAD, ostali nek se pripreme na izazove

Direktorka Međunarodnog monternog fonda Christine Lagarde izjavila je da je novi predsednik SAD Donald Tramp verovatno dobar za američku ekonomiju kratkoročno, ali da će povećanje kamatnih stopa i jačanje dolara

Makroekonomija

NBS: Skočile devizne rezerve Srbije

Devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) na kraju avgusta iznosile su oko 10,3 milijardi evra, što je za 329,7 miliona evra više nego u julu saopštila je NBS.

Makroekonomija

Michel Saint-Lot: Budućnost domaće ekonomije zavisi od ulaganja u najmlađe generacije

Nejednakost nije neizbežna. Nejednakost je izbor. Promovisanje pravičnosti – jednake šanse za svako dete – je izbor.