U sud­skim spo­ro­vi­ma ne­za­do­volj­ni kup­ci ne­ma­ju šan­se

U sud­skim spo­ro­vi­ma ne­za­do­volj­ni kup­ci ne­ma­ju šan­se

U sud­skim spo­ro­vi­ma ne­za­do­volj­ni kup­ci ne­ma­ju šan­se, jer struč­no mi­šlje­nje za spor­nu ro­bu ko­šta od 20.00 do 60.000 di­na­ra.

 

 

Foto:www.dnevno.rs

Foto:www.dnevno.rs

Rekla­ma­ci­je na ode­ću i obu­ću i da­lje su me­đu naj­če­šćim pri­tu­žba­ma ku­pa­ca u Sr­bi­ji, a ovaj pro­blem ne­će bi­ti re­šen sve dok dr­ža­va naj­pre ne po­o­štri kon­tro­le pri uvo­zu, a on­da i omo­gu­ći po­tro­ša­či­ma bes­plat­no ve­šta­če­nje u slu­ča­ju ka­da pred­met do­đe do su­da.
Na­ci­o­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja po­tro­ša­ča Sr­bi­je upo­zo­ri­la je da je pro­blem za­me­ne ode­će i obu­će mo­žda i naj­ve­ći po­tro­šač­ki pro­blem i da su im ve­za­ne ru­ke jer in­sti­tu­ti, ko­ji se ba­ve po­slom ve­šta­če­nja, svo­je uslu­ge na­pla­ću­ju od 20.000 do 60.000 di­na­ra što je ne­pri­hva­tlji­vo za kup­ce.

“Upra­vo zbog to­ga ubu­du­će ne­će­mo bi­ti u mo­guć­no­sti da za­stu­pa­mo po­tro­ša­če u sud­skom po­stup­ku ka­da je reč o re­kla­ma­ci­ja­ma na ode­ću i obu­ću sve dok dr­ža­va si­stem­ski ne re­ši ovaj pro­blem. Mi će­mo i da­lje po­ku­ša­va­ti da re­ši­mo pro­ble­me gra­đa­na van­sud­skim pu­tem i pre­go­vo­ri­ma sa tr­gov­ci­ma, ali je va­žno da im se omo­gu­će sva sred­stva za­šti­te nji­ho­vih pra­va”, ka­že Mla­den Al­fi­ro­vić iz prav­nog ti­ma NOPS-a.

Pre­ma po­da­ci­ma NOPS-a to­kom pro­šle go­di­ne po­kre­nu­to je 49 sud­skih spo­ro­va i ve­ći­na je re­še­na van­sud­skim do­go­vo­rom sa tr­gov­ci­ma. Osim gar­de­ro­be, bi­lo je mno­go pri­tu­žbi na kva­li­tet teh­nič­ke ro­be či­je ve­šta­če­nje ko­šta od 10.000 do 20.000 di­na­ra ko­li­ko na­pla­ću­ju i za kom­pju­te­re, ta­ble­t uređaje ili te­le­fo­ne.

U ko­jim si­tu­a­ci­ja­ma je gra­đa­ni­ma po­treb­na uslu­ga ve­šta­če­nja?

 

Al­fi­ro­vić to ilu­stru­je pri­me­rom kup­ca ko­ji se, re­ci­mo, ža­lio na kvar teh­nič­kog ure­đa­ja.

Foto:www.cdn.tf.rs

Foto:www.cdn.tf.rs

“Po­tro­šač ko­ji ima pro­blem sa ure­đa­jem ula­že naj­pre re­kla­ma­ci­ju kod tr­gov­ca. On mu je od­bi­je na­vo­de­ći da je raz­log za me­ha­nič­ko ošte­će­nje za šta tr­go­vac ni­je od­go­vo­ran. Ku­pac, ne­za­do­vo­ljan ovim od­go­vo­rom, obra­ća se na­šem prav­nom ti­mu i do­sta­vlja nam kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju – ko­pi­ju fi­skal­nog ra­ču­na, ili ne­ki dru­gi do­kaz o ku­po­vi­ni, re­kla­ma­ci­o­ni za­pi­snik i od­go­vor tr­gov­ca”, ob­ja­šnja­va Al­fi­ro­vić.
Ka­da prav­ni­ci pre­gle­da­ju do­ku­men­ta­ci­ju, po­ve­zu­ju po­tro­ša­ča sa ve­šta­kom ko­me on pre­da­je ure­đaj i ko­pi­ju do­ku­men­ta­ci­je. Ako nje­go­va ana­li­za po­ka­že da je u ko­rist kup­ca, mi­šlje­nje do­sta­vlja prav­ni­ci­ma po­tro­šač­ke or­ga­ni­za­ci­je ko­ji se obra­ća­ju tr­gov­cu sa pred­lo­gom da se spor re­ši mir­nim pu­tem. Uko­li­ko tr­go­vac i to od­bi­je on­da se pod­no­si tu­žba.
U NOPS-u ka­žu da no­vo­sad­ski su­do­vi (po­što je nji­ho­va cen­tra­la u No­vom Sa­du) uspe­šno pri­me­nju­ju Za­kon o za­šti­ti po­tro­ša­ča, što ni­je slu­čaj u osta­lim de­lo­vi­ma Sr­bi­je. Oni tvr­de da su ima­li pri­me­re da su­di­je uop­šte ni­su upo­zna­te da po­sto­ji Za­kon o za­šti­ti po­tro­ša­ča i da su do sa­da pri­me­nji­va­li od­red­be Za­ko­na o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma.

 

 

Izvor:Politika
Previous Procurele informacije o TTIP
Next Na koliko Ikea proizvoda stoji "proizvedeno u Srbiji"?

You might also like

Društvo

Sve više ljudi se odlučuje za osiguranje

Sektor osiguranja u Srbiji ostvario je u 2015. pozitivan neto rezultat, koji je posle oporezivanja i raspoređivanja dela dobiti iznosio 2,8 milijarde dinara.

Društvo

Novi dolar sa likom aktivistkinje Harriet Tubman

Harriet Tubman je ime američke aktivistkinje koja se borila za ukidanje ropstva iz 19. veka. Njen lik će se naći na novčanici od 20 dolara.

Lifestyle

Deset saveta za uspeh Billa Gatesa

Bill Gates je uvek u samom vrhu Forbesove liste najbogatijih ljudi na svetu, drugi je najpoznatiji filantrop u Americi, a u dobrotvorne svrhe je donirao preko 28 milijardi dolara.