Srbi iz inostranstva u 2016. godini poslali skoro 3 milijarde evra

Srbi iz inostranstva u 2016. godini poslali skoro 3 milijarde evra

Pro­ce­ne govore da je gra­đa­ni­ma Sr­bi­je u 2016. go­di­ni od naših ljudi iz inostranstva sti­glo oko 2,7 mi­li­jar­di evra, što je oko devet odsto bruto domaćeg proizvoda, dok su stranci u 2016. investirali oko 1,9 milijardi evra ili 5,4 odsto BDP-a.

Reč je o ta­ko­zva­nim do­zna­ka­ma iz ino­stran­stva, od­no­sno nov­cu ko­ji su na­ši lju­di sla­li svo­ji­ma u ze­mlji, kao i o pen­zi­ja­ma i in­va­lid­ni­na­ma ko­je su sti­za­le na ban­kar­ske ra­ču­ne onih ko­ji su se vra­ti­li u otadž­bi­nu.

U Na­rod­noj ban­ci Sr­bi­je ka­žu da je za 11 pro­šlo­go­di­šnjih me­se­ci po osno­vu do­zna­ka u ze­mlju sti­glo 2,45 mi­li­jar­di evra, što je za 6,4 ma­nje u po­re­đe­nju s istim pe­ri­o­dom pret­hod­ne go­di­ne.

Ka­ko je sva­kog de­cem­bra, uoči No­ve go­di­ne i Bo­ži­ća, ta de­vi­zna in­fu­zi­ja od „dra­gih na­ših” ve­ća ne­go osta­lih me­se­ci, Sr­bi­ja je ve­ro­vat­no i la­ni od do­zna­ka uknji­ži­la 2,75 mi­li­jar­di evra, što je go­di­šnji pro­sek od 2010. nao­va­mo.

Ako je ta­čan po­da­tak da do­zna­ke iz ino­stran­stva u Sr­bi­ju sti­žu na adre­se oko 800.000 lju­di, u 2016. je svakom pri­ma­o­cu sti­glo, u pro­se­ku, po oko 3.370 evra, ili iz­me­đu 370 i 410 evra po sta­nov­ni­ku, ka­žu u NBS.

U na­šoj cen­tral­noj ban­ci na­po­mi­nju da na­ve­de­nu su­mu do­zna­ka či­ni re­gi­stro­va­ni deo – ko­ji u ze­mlju sti­že pu­tem ban­kar­skih ra­ču­na i br­zog pre­no­sa nov­ca – i ne­re­gi­stro­va­ni deo ko­ji se pro­ce­nju­je na osno­vu menjač­kih po­slo­va i kre­ta­nja de­vi­zne šted­nje sta­nov­ni­štva.

Izvor: GdeInvestirati/Politika
Previous Zrenjanin: Građani duguju 135 miliona dinara
Next Careercast: Zanimanja koja će nestati u narednih nekoliko godina

You might also like

Društvo 1Comments

Srbiji će 2040. godine nedostajati do 100.000 radnika

Ekonomista Ivan Nikolić izjavio je danas da bi Srbiji nakon 2040. godine moglo nedostajati od 80.000 do 100.000 radnika jer će, zbog iseljavanja i smanjenog priraštaja, biti sve manje radno sposobnih ljudi.

Društvo 0 Comments

Vučić predložio da Jorgovanka Tabaković ponovo bude guverner

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je Skupštini Srbije da funkciju guvernera Narodne banke Srbije (NBS) i u narednom šestogodišnjem mandatu obavlja Jorgovanka Tabaković.

Društvo 0 Comments

Prosečna plata u junu 67.857 dinara

Prosečna bruto zarada isplaćena u junu 2017. godine u Srbiji dostigla je iznos od 67.857 dinara.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply