Srbi iz inostranstva u 2016. godini poslali skoro 3 milijarde evra

Srbi iz inostranstva u 2016. godini poslali skoro 3 milijarde evra

Pro­ce­ne govore da je gra­đa­ni­ma Sr­bi­je u 2016. go­di­ni od naših ljudi iz inostranstva sti­glo oko 2,7 mi­li­jar­di evra, što je oko devet odsto bruto domaćeg proizvoda, dok su stranci u 2016. investirali oko 1,9 milijardi evra ili 5,4 odsto BDP-a.

Reč je o ta­ko­zva­nim do­zna­ka­ma iz ino­stran­stva, od­no­sno nov­cu ko­ji su na­ši lju­di sla­li svo­ji­ma u ze­mlji, kao i o pen­zi­ja­ma i in­va­lid­ni­na­ma ko­je su sti­za­le na ban­kar­ske ra­ču­ne onih ko­ji su se vra­ti­li u otadž­bi­nu.

U Na­rod­noj ban­ci Sr­bi­je ka­žu da je za 11 pro­šlo­go­di­šnjih me­se­ci po osno­vu do­zna­ka u ze­mlju sti­glo 2,45 mi­li­jar­di evra, što je za 6,4 ma­nje u po­re­đe­nju s istim pe­ri­o­dom pret­hod­ne go­di­ne.

Ka­ko je sva­kog de­cem­bra, uoči No­ve go­di­ne i Bo­ži­ća, ta de­vi­zna in­fu­zi­ja od „dra­gih na­ših” ve­ća ne­go osta­lih me­se­ci, Sr­bi­ja je ve­ro­vat­no i la­ni od do­zna­ka uknji­ži­la 2,75 mi­li­jar­di evra, što je go­di­šnji pro­sek od 2010. nao­va­mo.

Ako je ta­čan po­da­tak da do­zna­ke iz ino­stran­stva u Sr­bi­ju sti­žu na adre­se oko 800.000 lju­di, u 2016. je svakom pri­ma­o­cu sti­glo, u pro­se­ku, po oko 3.370 evra, ili iz­me­đu 370 i 410 evra po sta­nov­ni­ku, ka­žu u NBS.

U na­šoj cen­tral­noj ban­ci na­po­mi­nju da na­ve­de­nu su­mu do­zna­ka či­ni re­gi­stro­va­ni deo – ko­ji u ze­mlju sti­že pu­tem ban­kar­skih ra­ču­na i br­zog pre­no­sa nov­ca – i ne­re­gi­stro­va­ni deo ko­ji se pro­ce­nju­je na osno­vu menjač­kih po­slo­va i kre­ta­nja de­vi­zne šted­nje sta­nov­ni­štva.

Izvor: GdeInvestirati/Politika
Previous Zrenjanin: Građani duguju 135 miliona dinara
Next Careercast: Zanimanja koja će nestati u narednih nekoliko godina

You might also like

Društvo 0 Comments

Uzmi račun i pobedi: Izmene u pravilima nagradne igre

Ovo su izmene u novoj nagradnoj igri “Uzmi račun i pobedi”.

Društvo 0 Comments

Ko ne plati račun do 1. jula za mobilni telefon neće dobiti kredit

Dugovanja po računima za mobilne telefone ući će u Kreditni biro od 1. jula ove godine, kako je i ranije najavljeno.

Društvo 0 Comments

Naknada za upravnike naplaćivaće se preko Infostana

Minimalna naknada za prinudne profesionalne upravnike u Beogradu naplaćivaće se preko Infostana.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply