Srbija zbog ruskog kredita može da plaća penale

Srbija zbog ruskog kredita može da plaća penale

Srp­ska stra­na prema ugo­vo­ru, po­sle 2017. go­di­ne upla­ću­je pro­vi­zi­ju od je­dan od­sto na ne­po­vu­če­na sred­stva ru­skoj strani.

Uko­li­ko do kra­ja 2017. go­di­ne, Sr­bi­ja ne po­vu­če svih 800 mi­li­o­na do­la­ra ru­skog kre­di­ta, po­re­ski ob­ve­zni­ci pla­ti­će pe­na­le zbog to­ga što na­ša ze­mlja ni­je bi­la u sta­nju da po­tro­ši no­vac ko­ji je po­zaj­mi­la.

Pre­ma ugo­vo­ru ko­ji su 11. ja­nu­a­ra 2013. pot­pi­sa­li ta­da­šnji srp­ski mi­ni­star fi­nan­si­ja Mla­đan Din­kić i nje­gov ru­ski ko­le­ga An­ton Ger­ma­no­vič Si­lu­a­nov, na iz­nos ne­po­vu­če­nih sred­sta­va pla­ća­ju se pe­na­li u iz­no­su od je­dan od­sto.

To je re­gu­li­sa­no čla­nom dva ovog ugo­vo­ra u ko­me se ne­dvo­smi­sle­no na­vo­di da „na­kon is­te­ka pe­ri­o­da ras­po­lo­ži­vo­sti kre­di­ta srp­ska stra­na u ro­ku od 30 ka­len­dar­skih da­na upla­ću­je ru­skoj stra­ni pro­vi­zi­ju za da­va­nje kre­di­ta u vi­si­ni od jed­nog pro­cen­ta iz­no­sa kre­di­ta ko­ji ne is­ko­ri­sti srp­ska stra­na”.

Pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, za­ključ­no sa po­sled­njim da­nom ju­na ove go­di­ne Sr­bi­ja je po­vu­kla tek 162,1 mi­li­on do­la­ra. „Po­li­ti­ka” je po­zi­va­ju­ći se na ne­zva­nič­ne iz­vo­re, ob­ja­vi­la da je do kra­ja ma­ja ove go­di­ne po­vu­če­no ukup­no 127 mi­li­o­na do­la­ra. To po­tvr­đu­je i me­seč­ni iz­ve­štaj Upra­ve za jav­ni dug, ko­ji je jav­no do­stu­pan do­ku­ment na saj­tu ove in­sti­tu­ci­je. To zna­či da je u pe­ri­o­du od kra­ja ma­ja do kra­ja ju­na, Sr­bi­ja po­vu­kla do­dat­nih 35 mi­li­o­na do­la­ra. U sva­kom slu­ča­ju, to je tek pe­ti­na ukup­no odo­bre­nog iz­no­sa kre­di­ta ko­ji su do­go­vo­ri­li biv­ši pred­sed­nik Bo­ris Ta­dić i nje­gov ru­ski ko­le­ga Dmi­trij Me­dve­dev još u ok­to­bru 2009. go­di­ne.

Izvor: Politika
Previous Vinjete za Mađarsku dostupne i u Srbiji
Next Cena srebra porasla 47 odsto od početka godine, - i tu nije kraj

You might also like

Makroekonomija 0 Comments

Sporazumom sa MMF-om Srbija se obavezala na brojne tendere

Sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) Srbija je toj finansijskoj instituciji obećala brojne tendere, poput tendera za PKB, “Petrohemiju”, MSK i za Komercijalnu banku, a obavezala se i na moguće

Najvažnije vesti 0 Comments

Analitičari ne očekuju promenu referentne stope Narodne banke Srbije

Prema anketi Reuters-a, koju je sproveo među 13 analitičara i dilera na finansijskom tržištu, Narodna banka Srbije će u četvrtak zadržati referentnu kamatnu stopu na nivou od 4%.

Tema dana 1Comments

Fed zadržao kamatne stope, najavio dva povećanja

Američka centralna banka na današnjem sastanku saopštila je da će zadržati referentnu kamatnu stopu na postojećem nivou. Takođe su saopštili poteze u narednom periodu.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply