U sud­skim spo­ro­vi­ma ne­za­do­volj­ni kup­ci ne­ma­ju šan­se

U sud­skim spo­ro­vi­ma ne­za­do­volj­ni kup­ci ne­ma­ju šan­se

U sud­skim spo­ro­vi­ma ne­za­do­volj­ni kup­ci ne­ma­ju šan­se, jer struč­no mi­šlje­nje za spor­nu ro­bu ko­šta od 20.00 do 60.000 di­na­ra.

 

 

Foto:www.dnevno.rs

Foto:www.dnevno.rs

Rekla­ma­ci­je na ode­ću i obu­ću i da­lje su me­đu naj­če­šćim pri­tu­žba­ma ku­pa­ca u Sr­bi­ji, a ovaj pro­blem ne­će bi­ti re­šen sve dok dr­ža­va naj­pre ne po­o­štri kon­tro­le pri uvo­zu, a on­da i omo­gu­ći po­tro­ša­či­ma bes­plat­no ve­šta­če­nje u slu­ča­ju ka­da pred­met do­đe do su­da.
Na­ci­o­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja po­tro­ša­ča Sr­bi­je upo­zo­ri­la je da je pro­blem za­me­ne ode­će i obu­će mo­žda i naj­ve­ći po­tro­šač­ki pro­blem i da su im ve­za­ne ru­ke jer in­sti­tu­ti, ko­ji se ba­ve po­slom ve­šta­če­nja, svo­je uslu­ge na­pla­ću­ju od 20.000 do 60.000 di­na­ra što je ne­pri­hva­tlji­vo za kup­ce.

“Upra­vo zbog to­ga ubu­du­će ne­će­mo bi­ti u mo­guć­no­sti da za­stu­pa­mo po­tro­ša­če u sud­skom po­stup­ku ka­da je reč o re­kla­ma­ci­ja­ma na ode­ću i obu­ću sve dok dr­ža­va si­stem­ski ne re­ši ovaj pro­blem. Mi će­mo i da­lje po­ku­ša­va­ti da re­ši­mo pro­ble­me gra­đa­na van­sud­skim pu­tem i pre­go­vo­ri­ma sa tr­gov­ci­ma, ali je va­žno da im se omo­gu­će sva sred­stva za­šti­te nji­ho­vih pra­va”, ka­že Mla­den Al­fi­ro­vić iz prav­nog ti­ma NOPS-a.

Pre­ma po­da­ci­ma NOPS-a to­kom pro­šle go­di­ne po­kre­nu­to je 49 sud­skih spo­ro­va i ve­ći­na je re­še­na van­sud­skim do­go­vo­rom sa tr­gov­ci­ma. Osim gar­de­ro­be, bi­lo je mno­go pri­tu­žbi na kva­li­tet teh­nič­ke ro­be či­je ve­šta­če­nje ko­šta od 10.000 do 20.000 di­na­ra ko­li­ko na­pla­ću­ju i za kom­pju­te­re, ta­ble­t uređaje ili te­le­fo­ne.

U ko­jim si­tu­a­ci­ja­ma je gra­đa­ni­ma po­treb­na uslu­ga ve­šta­če­nja?

 

Al­fi­ro­vić to ilu­stru­je pri­me­rom kup­ca ko­ji se, re­ci­mo, ža­lio na kvar teh­nič­kog ure­đa­ja.

Foto:www.cdn.tf.rs

Foto:www.cdn.tf.rs

“Po­tro­šač ko­ji ima pro­blem sa ure­đa­jem ula­že naj­pre re­kla­ma­ci­ju kod tr­gov­ca. On mu je od­bi­je na­vo­de­ći da je raz­log za me­ha­nič­ko ošte­će­nje za šta tr­go­vac ni­je od­go­vo­ran. Ku­pac, ne­za­do­vo­ljan ovim od­go­vo­rom, obra­ća se na­šem prav­nom ti­mu i do­sta­vlja nam kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju – ko­pi­ju fi­skal­nog ra­ču­na, ili ne­ki dru­gi do­kaz o ku­po­vi­ni, re­kla­ma­ci­o­ni za­pi­snik i od­go­vor tr­gov­ca”, ob­ja­šnja­va Al­fi­ro­vić.
Ka­da prav­ni­ci pre­gle­da­ju do­ku­men­ta­ci­ju, po­ve­zu­ju po­tro­ša­ča sa ve­šta­kom ko­me on pre­da­je ure­đaj i ko­pi­ju do­ku­men­ta­ci­je. Ako nje­go­va ana­li­za po­ka­že da je u ko­rist kup­ca, mi­šlje­nje do­sta­vlja prav­ni­ci­ma po­tro­šač­ke or­ga­ni­za­ci­je ko­ji se obra­ća­ju tr­gov­cu sa pred­lo­gom da se spor re­ši mir­nim pu­tem. Uko­li­ko tr­go­vac i to od­bi­je on­da se pod­no­si tu­žba.
U NOPS-u ka­žu da no­vo­sad­ski su­do­vi (po­što je nji­ho­va cen­tra­la u No­vom Sa­du) uspe­šno pri­me­nju­ju Za­kon o za­šti­ti po­tro­ša­ča, što ni­je slu­čaj u osta­lim de­lo­vi­ma Sr­bi­je. Oni tvr­de da su ima­li pri­me­re da su­di­je uop­šte ni­su upo­zna­te da po­sto­ji Za­kon o za­šti­ti po­tro­ša­ča i da su do sa­da pri­me­nji­va­li od­red­be Za­ko­na o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma.

 

 

Izvor:Politika
Previous Procurele informacije o TTIP
Next Na koliko Ikea proizvoda stoji "proizvedeno u Srbiji"?

You might also like

Društvo

Japanci se ne bune: Rade do iscrpljenosti za male nadnice

Sve više ljudi radi do iscrpljenosti i to za male pare. A ako odluče da progovore o uslovima rada, suočavaju se sa pretnjama. Da li Vam ovo zvuči poznato?

Preduzetništvo

Decenija preduzetništva: Na raspolaganju 12,5 milijardi dinara

Projektom “Decenija preduzetništva” privrednicima je na raspolaganju ukupno 12,5 milijardi dinara kroz programe Ministarstva privrede, Razvojne agencije Srbije, Fonda za razvoj i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI). Vlada

Društvo

U Rumuniji rast plata 300 odsto, MMF uputio kritike

Zakon je usvojen uprkos kritikama Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda, javlja Reuters.